PRIVACY NOTICE
THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

This privacy notice ("Privacy Notice") forms a part of the respective terms and conditions governing the relationship between Funding Societies Vietnam Company Limited and its related corporations, (hereinafter collectively referred to as "FS Group", "we", "our", or "us") and our customers, prospective customers and connected parties (hereinafter collectively referred to as “you", “your”). This Privacy Notice should be read in conjunction with those terms and conditions.

Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thông Báo”) là một phần của các điều khoản và điều kiện điều chỉnh mối quan hệ giữa Công ty TNHH Funding Societies Vietnam và các công ty liên kết (sau đây gọi chung là “Tập đoàn FS”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “chúng tôi”) và các Khách hàng, các Khách hàng tiềm năng và các bên kết nối của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Khách hàng”, “của Khách hàng”). Thông Báo này nên được đọc cùng với các điều khoản và điều kiện này.


For the avoidance of doubt, this Privacy Notice is applicable only if you are an individual. By providing Personal Data relating to a third party (e.g. information of your dependent, spouse, children and/or parents, friends, beneficiaries, attorneys, partners, emergency contacts, or other individuals) to us, you represent and warrant that the consent of that third party has been obtained for the processing (including but not limitation to collection, use and disclosure) of the Personal Data for the purposes listed herein.

Để tránh hiểu nhầm, Thông Báo này chỉ áp dụng nếu Khách hàng là cá nhân. Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân liên quan một bên thứ ba (chẳng hạn như thông tin của người phụ thuộc, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác của Khách hàng ) cho chúng tôi, Khách hàng cam đoan và bảo đảm rằng Khách hàng đã có được sự đồng ý của bên thứ ba đó cho việc xử lý (bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập, sử dụng và tiết lộ) Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích được nêu tại văn bản này.


We act as a Personal Data controller and/or a Personal Data processor for the Personal Data that we collect from you or during the course of our dealings with you. This means that we determine the purposes for and the manner in which such Personal Data is processed and when acting as the Personal Data processor, we directly process such Personal Data.

Chúng tôi hành động với tư cách là bên kiểm soát Dữ Liệu Cá Nhân và/ hoặc bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập được từ Khách hàng hoặc thu thập được trong suốt quá trình chúng tôi giao dịch với Khách hàng. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi quyết định mục đích và phương tiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và khi hành động với tư cách là bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó.


 1. Personal Data privacy principles

  Nguyên tắc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân
  1. Fairness, Lawfulness and Transparency: Your Personal Data shall be processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to individuals.

   Công bằng, hợp pháp và minh bạch: Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng sẽ được xử lý một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch đối với từng cá nhân.


  2. Purpose Limitation: Your Personal Data shall be collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall not be considered to be incompatible with the initial purposes.

   Mục đích hạn chế: Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng sẽ được thu thập cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp và không xử lý thêm theo cách không phù hợp đối với các mục đích đó; việc xử lý thêm theo mục đích lưu trữ vì lợi ích cộng đồng, các mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc các mục đích thống kê sẽ không được xem là không phù hợp với các mục đích ban đầu.


  3. Data Minimization: Personal Data which we collected and processed is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which it is processed.

   Giảm thiểu dữ liệu: Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý là hợp lý, đầy đủ và chỉ giới hạn ở những gì cần thiết liên quan đến mục đích được xử lý.


  4. Accuracy: We will implement policies about data accuracy, including taking steps to stop Personal Data becoming out of date, where appropriate. We shall take reasonable steps to ensure that Personal Data that is inaccurate, having regard to the purposes for which it is processed, is erased, or rectified without delay.

   Tính chính xác: Chúng tôi sẽ thực hiện các chính sách về tính chính xác của dữ liệu, bao gồm việc thực hiện các bước ngăn chặn dữ liệu trở nên lỗi thời, nếu thích hợp. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác, có liên quan đến mục đích được xử lý sẽ bị xóa và chỉnh sửa kịp thời.


  5. Storage Limitation: Personal Data shall be stored for a period of time appropriate to the purpose for which the data is processed, unless otherwise provided by law. We will delete or otherwise dispose of Personal Data securely when it is no longer needed for a lawful purpose.

   Hạn chế lưu trữ: Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được lưu trữ trong một thời hạn hợp lý đối với các mục đích mà dữ liệu được xử lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi sẽ xóa hoặc loại bỏ Dữ Liệu Cá Nhân một cách an toàn khi không còn cần thiết cho các mục đích hợp pháp.


  6. Integrity and Confidentiality: Personal Data shall be processed in a manner that ensures appropriate security of the Personal Data, including protection against unauthorized or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organizational measures.

   Tính nguyên vẹn và Bảo mật: Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được xử lý bằng cách đảm bảo tính bảo mật phù hợp của Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm bảo vệ chống lại việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và chống lại các mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng do tai nạn, sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp.


  7. Data Transfers: If we voluntarily transfer Personal Data to another entity within FS Group, a third party or another jurisdiction, we will make sure that the transfer is allowed under applicable laws. Where appropriate, we will review the privacy and security protections of the recipient to make sure that they apply the same or equivalent standards to the principles set out above.

   Chuyển dữ liệu: Nếu chúng tôi tự nguyện chuyển Dữ Liệu Cá Nhân cho pháp nhân khác trong Tập đoàn FS, một bên thứ ba hoặc khu vực tài phán khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu này đã được cho phép theo quy định pháp luật hiện hành. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật mà bên nhận áp dụng tương tự hoặc các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc được nêu ở trên.


 2. Personal Data we may collect

  Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập
  1. “Personal Data”: any information in the forms of symbols, letters, figures, images, sounds or similar forms in the electronic environment that is associated with a particular person or may lead to the identification of a particular person. Personal Data includes both basic and sensitive Personal Data.

   “Dữ Liệu Cá Nhân”: bất kỳ thông tin nào dưới dạng ký hiệu, chữ cái, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc các hình thức tương tự để nhận diện một cá nhân cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm.


  2. “Basic Personal Data”: last name, middle name, and first name according to the birth certificate (if any); date of birth; date of death or going missing; gender; place of birth, birth certificate issuing place, permanent and temporary address, current address, place of origin, and contact address; nationality; information and images of the individual, phone numbers, ID card number, personal identification number, passport number, driver's license number, license plate number, personal tax code number, social security number, health insurance card number; marital status; family information (parents and children); information on personal digital accounts; Personal Data showing activities and activity log on cyberspace; other information directly related to or can be used to identify a specific individual that is not categorized as sensitive Personal Data.

   “Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản”: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; giới tính; nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; quốc tịch; hình ảnh của cá nhân, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; tình trạng hôn nhân; thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); thông tin về tài khoản số của cá nhân; Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không phải là Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm.
  3. “Sensitive Personal Data”: refers to Personal Data directly related to the privacy of an individual which, when infringing, will directly affect the legal rights and interests of the individual, including: criminal records collected and archived by law enforcement agencies; information on Customers of credit institutions, foreign bank branches, intermediary payment service providers, and other approved organizations, includes: Customer identification information according to regulations of the law, information on accounts, deposits, deposited assets, and transactions, information on organizations and individuals acting as guarantors at credit institutions, bank branches, intermediary payment service providers; other Personal Data categorized as same under applicable laws.

   “Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm”: bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm: dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; thông tin Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ Liệu Cá Nhân khác được quy định tương tự theo luật áp dụng.
 3. How do we process your Personal Data?

  Chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng như thế nào?

  We may process Personal Data for the following purposes set out in the list below (“Purposes”), including but not limited to:

  Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích sau được nêu trong danh sách dưới đây (“Mục đích”), bao gồm nhưng không giới hạn:

  1. Assess and process your application for any products, services offered or distributed by us (including but not limited to third party products);

   Đánh giá và xử lý (các) đơn đăng ký/yêu cầu của Khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào được cung cấp hoặc phân phối bởi chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở những sản phẩm của bên thứ ba);


  2. Verify the accuracy and correctness of information provided; identify or authenticate your identity and perform customer verification processes;

   Xác minh tính chính xác và đúng đắn của thông tin được cung cấp, xác định hoặc xác thực danh tính của Khách hàng và thực hiện quy trình xác minh Khách hàng;


  3. Underwrite, establish and evaluate your creditworthiness; verify your financial standing through credit reference checks;

   Thẩm định, thiết lập và đánh giá độ tin cậy về tín dụng của Khách hàng; để xác minh tình trạng tài chính của Khách hàng thông qua kiểm tra tham chiếu tín dụng;


  4. Provide/send statements, mail, letters or other communications to you or to related parties, and update your personal information;

   Cung cấp/gửi báo cáo, thư điện tử, thư hoặc các thông báo khác tới Khách hàng hoặc các bên khác có liên quan, và để cập nhật thông tin cá nhân của Khách hàng;

  5. Monitor and record calls and electronic communications with you and other related third parties;

   Kiểm soát và ghi âm các cuộc gọi và các liên lạc thông qua kênh điện tử với Khách hàng và các bên có liên quan khác;


  6. Request for account/transaction suspension, blockage or closure (where necessary);

   Đề nghị tạm khoá, phong toả hoặc đóng tài khoản/giao dịch (khi cần thiết);


  7. Undertake and comply with contractual arrangements between us and other parties;

   Thực hiện các cam đoan và tuân thủ với các thoả thuận hợp đồng giữa chúng tôi với các bên khác;


  8. Produce data, reports and statistics, responses, for ourselves or for our related third parties or upon requests from the State Bank of Vietnam, other competent authorities, or related third parties;

   Tạo dữ liệu, báo cáo và thống kê, phản hồi, cho chúng tôi hoặc cho các bên thứ ba khác có liên quan của chúng tôi hoặc trên cơ sở yêu cầu của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam hoặc các cơ quan có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba khác có liên quan;


  9. Conduct market research, surveys and data analysis relating to any products, services provided by us (whether conducted by FS Group or jointly with another party) which may be relevant to you;

   Tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào được cung cấp bởi chúng tôi (dù được cung cấp bởi Tập đoàn FS hoặc các bên tham gia khác) có thể liên quan đến Khách hàng;


  10. For audit, compliance and risk management purposes;

   Cho mục đích kiểm toán, tuân thủ và quản lý rủi ro;


  11. Meet or comply with our internal policies and procedures and any applicable rules, laws, regulations, codes of practice or guidelines, orders or requests issued by any court, legal or regulatory bodies (both national and international) (including but not limited to disclosures to regulatory bodies, conducting audit checks, surveillance and investigation), including prevention of fraud, financial crimes and/or other crimes;

   Đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách nội bộ và các thủ tục và bất kỳ quy tắc áp dụng nào, luật pháp, quy định, quy tắc thực hành hoặc các hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi bất kỳ tòa án, cơ quan pháp luật hoặc cơ quan quản lý nào (cả trong nước hoặc quốc tế) (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin cho các cơ quan quản lý, thực hiện kiểm tra, giám sát hoặc điều tra kiểm toán), bao gồm ngăn chặn gian lận, tội phạm tài chính và/hoặc các tội phạm khác;


  12. Protect or enforce our rights, legitimate interest, including to collect fees and charges and to recover any debt owing to us;

   Bảo vệ hoặc thực thi các quyền, lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm việc để thu các khoản phí và lệ phí và để thu hồi bất kỳ khoản nợ nào đang nợ chúng tôi;


  13. For any other purpose that is required or permitted by any law, regulations, guidelines and/or relevant regulatory authorities; and

   Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền có liên quan nào; và


  14. Undertake other activities in connection with our provision, operation, processing, and administration of products and services to you, and to serve other purposes that we deem appropriate from time to time.

   Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý của chúng tôi đối với các sản phẩm và dịch vụ cho Khách hàng, và để phục vụ các mục đích khác mà chúng tôi cho là phù hợp tại từng thời điểm.

 4. Who we might share Personal Data with?

  Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với đối tượng nào?

  In order to provide you with our products and services and to manage and/or operate the same, and/or to serve other purposes as described above, we may disclose your Personal Data or Personal Data of third parties related to you, to the following parties:

  Để cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để quản lý và/hoặc vận hành các sản phẩm và dịch vụ đó, và/hoặc để phục vụ các mục đích khác như được mô tả ở trên, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng hoặc Dữ Liệu Cá Nhân của các bên thứ ba có liên quan đến Quý khách, cho các bên dưới đây:

  1. FS Group companies;

   Các công ty thuộc Tập đoàn FS;


  2. Any sub-contractors, agents, business partners, advertising companies, volunteer and non-profit organizations of FS Group (including their employees, directors and officers);

   Bất kỳ bên nhà thầu phụ, đại lý, đối tác kinh doanh, các công ty quảng cáo, tình nguyện viên và tổ chức phi lợi nhuận của Tập đoàn FS (bao gồm người lao động, các giám đốc và nhân viên của Tập đoàn FS);


  3. Local and overseas law enforcement agencies, competent authorities;

   Cơ quan thực thi pháp luật địa phương và nước ngoài, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


  4. Anyone acting on your behalf, payment recipients, beneficiaries, account agents, correspondent and agent banks, clearing houses, clearing or settlement systems, or anyone making any payment to you;

   Bất kỳ ai thay mặt hành động, bên nhận chi trả, bên thụ hưởng, đại diện tài khoản, bên tương ứng và ngân hàng đại diện, phòng thanh toán, hệ thống thanh toán bù trừ, hoặc bất kỳ ai thanh toán cho Khách hàng;


  5. Any person intending to settle any moneys outstanding under any of your account(s) with us;

   Bất kỳ cá nhân nào có ý định thanh toán bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào trong bất kỳ (các) tài khoản nào của Khách hàng với chúng tôi;


  6. Any person connected to the enforcement or preservation of any of our rights under your agreement(s) with us or otherwise;

   Bất kỳ cá nhân có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của chúng tôi theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng với chúng tôi hoặc theo cách khác;


  7. The Credit Information Center of Vietnam or any other authority or body established by the State Bank of Vietnam or any other authority having jurisdiction over us;

   Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức nào khác được thành lập bởi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan khác có quyền tài phán đối với chúng tôi;


  8. Any credit reporting agencies or credit reference agencies;

   Bất kỳ cơ quan báo cáo tín dụng hoặc cơ quan tham chiếu tín dụng nào;


  9. Other third parties who you consent us to or there are other legal grounds to share your data with.

   Các bên thứ ba khác mà Khách hàng đồng ý cho chúng tôi hoặc có căn cứ pháp lý khác để chia sẻ dữ liệu của Khách hàng với.


 5. Source of Personal Data

  Nguồn của Dữ Liệu Cá Nhân
  1. We may collect your Personal Data through communication, discussion, services directly provided or other forms such as email, calls, messages, surveys and/or any other contact methods between FS Group and customer and it is provided by customer.

   Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng thông qua tiếp xúc, trao đổi, cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc thông qua các hình thức khác như email, cuộc gọi, tin nhắn, các bài khảo sát ý kiến và/hoặc bất kỳ cách thức liên lạc nào khác giữa Tập Đoàn FS với Khách hàng và được Khách hàng cung cấp thông tin.


  2. We may collect your Personal Data when customer accesses our website or uses any feature, sub-system of the FS Group website.

   Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng khi Khách hàng truy cập trang thông tin điện tử hay sử dụng bất kỳ tính năng, hệ phân nhánh nào của trang thông tin điện tử của Tập Đoàn FS.


  3. We may collect your Personal Data and other relevant parties that are automatically recorded from your connection to us such as cookies, plug-in, or any technology capable of tracking, collect Personal Data automatically on such that devices or websites.

   Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng và các bên liên quan được ghi tự động từ kết nối của Khách hàng đến chúng tôi như cookie, plug-in, hoặc bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi, thu nhận Dữ Liệu Cá Nhân một cách tự động trên các thiết bị hoặc trang thông tin điện tử đó.


  4. We may collect your Personal Data from an analysis of the way you use and manage your account(s)/facility(ies) at banks, from the transactions you make and from the payments which are made to/from your account(s)/facility(ies);

   Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng từ hoạt động phân tích Khách hàng sử dụng và quản lý (các) tài khoản/ tiện ích của Khách hàng tại Ngân hàng, từ các giao dịch mà Khách hàng thực hiện và từ các khoản thanh toán được thực hiện từ/ đến (các) tài khoản/ tiện ích của Khách hàng;


  5. We may collect your Personal Data from our third parties such as: from our suppliers, service providers, partners, merchants and other third parties, including but not limitation to survey, social media, marketing, credit reference, fraud prevention, data aggregating agencies, infrastructure and facilities support providers, and other third parties in connection with our business;

   Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng từ các bên thứ ba như: nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, thương nhân và các bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn các bên tư vấn về khảo sát, truyền thông mạng xã hội, tiếp thị, tham chiếu tín dụng, ngăn ngừa gian lận, tập hợp dữ liệu; bên hỗ trợ cơ sở hạ tầng và phương tiện, và các bên thứ ba khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi;


  6. We may collect your Personal Data from third parties connected with you, such as employers, joint account holders, guarantors, security providers, co-partners, co-managements and co-shareholders;

   Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng từ các bên thứ ba có quan hệ với Khách hàng, như người sử dụng lao động, đồng sở hữu tài khoản, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp bảo đảm, đồng đối tác, đồng quản lý và đồng cổ đông;


  7. We may collect your Personal Data from any credit reporting agencies, credit reference agencies and governmental agencies, or information obtained from any publicly available sources, directories, or registries; from the State Bank of Vietnam or other competent authorities in Vietnam or overseas;

   Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng từ bất kỳ bên cung cấp báo cáo tín dụng, bên cung cấp tham chiếu tín dụng và các cơ quan thuộc chính phủ, hoặc thông tin thu thập từ bất kỳ nguồn công cộng sẵn có, các hướng dẫn, hoặc cơ quan đăng ký nào; từ Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài;


  8. We may collect your Personal Data from any third party’s sources, where you have consented to the collection, or where collection is required or permitted by law.

   Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng từ những nguồn của bên thứ ba, mà Khách hàng đồng ý việc thu thập, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.


 6. Starting time, ending time of Personal Data processing

  Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

  Personal Data may be processed immediately upon collection until customer fulfills all their obligations with us, or customer requests removal of Personal Data or withdrawal of consent.

  Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được xử lý ngay khi được thu thập cho đến khi Khách hàng hoàn thành mọi nghĩa vụ với chúng tôi hoặc Khách hàng có yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân hoặc rút lại sự đồng ý.


  However, the customer understands and agrees that, for the processing of Personal Data to perform storage, risk management, audit, financial reporting, monitoring, internal management, credit assessment and/or credit information activity and report to competent authorities will be carried out in accordance with the provisions of law from time to time and/ or according to provisions of laws and/ or our internal policies without being limited by the deadlines under agreements between customer and us.

  Tuy nhiên, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, đối với hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân nhằm thực hiện hoạt động lưu trữ, quản trị rủi ro, kiểm toán, báo cáo tài chính, kiểm soát, quản trị nội bộ, đánh giá tín nhiệm và/hoặc hoạt động thông tin tín dụng và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ và/hoặc theo quy định của pháp luật và/hoặc chính sách nội bộ của chúng tôi mà không bị giới hạn bởi thời hạn theo các thỏa thuận được ký kết giữa Khách hàng và chúng tôi.

 7. Transferring Personal Data Abroad

  Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng ra nước ngoài

  You consent to us and our third party to transfer your Personal Data overseas to control and process Personal Data for the purposes specified under this Privacy Notice.

  Khách hàng đồng ý cho chúng tôi và Bên thứ ba chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng ra nước ngoài nhằm mục đích để kiểm soát và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo Thông Báo này.


  When we transfer Personal Data, we will require the recipient to ensure that Personal Data disclosed to them is kept confidential and secure. We comply with our legal and regulatory obligations in relation to transferring Personal Data.

  Khi chúng tôi chuyển Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu bên nhận đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân được tiết lộ với họ sẽ được giữ bảo mật và an toàn. Chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và quy định của mình trong việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân.


 8. Your rights and obligations in relation to your Personal Data

  Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng đối với Dữ Liệu Cá Nhân của mình

  1. You have the following rights: (i) Right to know; (ii) Right to consent; (iii) Right to access; (iv) Right to withdraw consent; (v) Right to delete data; (vi) Right to limit data processing; (vii) Right to provide data; (viii) Right to object to data processing; (ix) Right to complain, denounce, sue ;(x) Right to request compensation for damages; (xi) Right to self-defense and other related rights according to the provisions of law.

   Khách hàng có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.


  2. You have the following obligations: (i) Protect their own Personal Data; (ii) Provide complete and accurate Personal Data to us; (iii) Implement legal regulations on Personal Data protection; (iv) Participate in preventing and combating violations of Personal Data protection regulations and other obligations according to legal regulations.

   Khách hàng có nghĩa vụ sau đây: (i) Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; (ii) Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi; (iii) Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân; (iv)Tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.


 9. Risk warning and liability exclusive

  Cảnh báo rủi ro và loại trừ trách nhiệm
  1. The processing of Personal Data may pose the risk of data leakage or inappropriate handling of data. Understanding the importance of Personal Data protection, we treat information as our valuable asset and therefore we place great importance on ensuring the security of your Personal Data. We regularly review and update our technical and organizational security measures when processing your Personal Data.

   Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể gây rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp. Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi coi thông tin là tài sản quý giá của mình và do đó chúng tôi rất coi trọng việc đảm bảo an toàn đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng. Chúng tôi thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng.


  2. Customer acknowledges and agrees with risks may arise in relation to your Personal Data in circumstances beyond our reasonable control. Customer commits to apply confidential measures and information security on the Customer’s own access means, simultaneously absolute secure your Personal Data used on our electronic information system and/or our other services channel.

   Khách hàng thừa nhận và chấp nhận rủi ro có thể phát sinh liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng trong các trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Khách hàng cam kết sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật và an ninh thông tin trên các phương tiện truy cập của chính Khách hàng, đồng thời bảo mật tuyệt đối các Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng sử dụng trên hệ thống thông tin điện tử và/hoặc các kênh dịch vụ khác của chúng tôi.


  3. In case you perform a violation that impacts Personal Data processing, we are allowed to apply necessary measures to protect our valid rights and benefits according to the regulations of the law and/or commitments/ proposals between us.
   Trong trường hợp, Khách hàng thực hiện vi phạm làm ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu, chúng tôi được phép áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc các cam kết/ thỏa thuận giữa Khách hàng và chúng tôi.

 10. Retention of your Personal Data

  Lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng

  We will retain your Personal Data for such period or duration as required by your relationship with us, in compliance with this Privacy Notice and/or the terms and conditions of your agreement(s) with us, for such other period as may be necessary to serve the interests of FS Group and/or its customers, or where otherwise required by the law and/or by FS Group’s relevant policies, or for such other period where the purposes for which your Personal Data was collected remain valid.

  Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng trong khoảng thời gian được yêu cầu trong mối quan hệ với Chúng tôi, nhằm tuân thủ Thông Báo này và/ hoặc các điều khoản và điều kiện trong (các) thoả thuận giữa Khách hàng và chúng tôi, trong khoảng thời gian cần thiết khác để phục vụ lợi ích của Tập đoàn FS và/ hoặc của khách hàng, hoặc khi pháp luật và/ hoặc các chính sách có liên quan của Tập đoàn FS quy định, hoặc trong khoảng thời gian khác mà các mục đích cho việc thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng vẫn còn hiệu lực.

 11. Amendments and Updates

  Sửa đổi và Cập nhật

  This Privacy Notice may be revised from time to time. Notice of any such revision will be given on our website and/or by such other means of communication deemed suitable by us.

  Thông Báo này có thể được sửa đổi theo thời gian. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của chúng tôi và/ hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp.


 12. Contacting us about your privacy

Liên hệ với chúng tôi về quyền riêng tư của Khách hàng

Should you have any query in relation to this Privacy Notice or how we handle your Personal Data, kindly contact us at [email protected].

Trường hợp Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thông Báo này hoặc cách chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Indonesia

Pemberi Dana
[email protected]
+62 877 7126 5290

Penerima Dana
[email protected]
+62 877 7873 6144

Unifam Tower, Jl. Panjang Raya
Blok A3 No.1, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11520, Indonesia

Singapore

[email protected]
General Enquiries:
+65 6221 0958

Sales Enquiries:
+65 6011 7534

112 Robinson Road
Level 8
Singapore 068902

Malaysia

[email protected]
Primary contact
+603 9212 0208

Secondary contact
+603 2202 1013

Unit 15.01 & Unit 15.02,
Level 15, Mercu 3,
KL Eco City, Jalan Bangsar,
59200 Kuala Lumpur

Thailand

SME Loan
[email protected]
+66 93 139 9721

Investment
[email protected]
+66 62 197 8661

No. 188, Spring Tower,
10th Floor, Phayathai Road,
Thung Phaya Thai Sub-district,
Ratchathewi District,
Bangkok, 10400

Vietnam

[email protected]
(+84) 28 7109 7896

The Sentry P
16 Nguyen Dang Giai Street,
Thao Dien Ward, Thu Duc City,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Dreamplex
174 Thai Ha Street,
Trung Liet Ward, Dong Da District,
Hanoi, Vietnam

languageTiếng Việt
lockSSL Secure Site

Điều khoản & Điều kiện Áp dụng. Các khoản vay sẽ được FS Capital Pte thực hiện. Ltd.

Funding Societies là nền tảng tài chính kỹ thuật số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hàng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi tập trung vào các hình thức đầu tư ngắn hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, được tài trợ bởi các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Chúng tôi tự hào về tốc độ và sự linh hoạt, cung cấp các sản phẩm đa dạng như cho vay có kỳ hạn, tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng. Được hỗ trợ bởi SoftBank Ventures Asia Corp và Sequoia India, cùng với nhiều tổ chức khác, Funding Societies đã giúp tài trợ hơn 2 tỷ USD cho các khoản đầu tư trong khu vực. Chúng tôi tận tâm với tầm nhìn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua tiếp cận tài chính công bằng, từ đó tạo ra tác động tích cực cho xã hội ở khu vực Đông Nam Á.


Công ty TNHH Funding Societies Vietnam và FS Capital Pte. Ltd. là một phần của Thương hiệu Funding Societies.


© 2021 FS Vietnam Co., Ltd & FS Capital Pte. Ltd. Mọi quyền được bảo lưu.